• Të rikthejmë besimin e publikut shqiptar tek e ardhmja e Shqipërisë dhe dinjitetin e vendit në nivelet e synuara për një vend europian.
  • Të ndryshojmë mënyrën e të menduarit politik në vend, qëndrimin etik të publikut dhe pritshmëritë e tij, duke thënë të vërtetën dhe duke zbatuar politika të ndershme;
  • Të rindërtojmë besimin publik tek politika, tek pjesmarrja në vendimarrje dhe tek administrata publike;
  • Të rikthejmë administratën publike dhe krejt superstrukturën e vendit në shërbim të qytetarëve dhe në funksion të interesave të tyre.
  • Të gjallërojmë ekonominë e vendit në mënyrë të qëndrueshme dhe të përafrojmë standartet ekonomike të publikut shqiptar me pjesën tjetër të Europës.
  • Të mundësojmë një zhvillim të harmonizuar rajonal dhe një rishpërndarje të drejtë të punës dhe shpërblimit, mbi një planifikim territorial që respekton qëndrueshmërinë e zhvillimit dhe mbrojtjen maksimale të burimeve;
  • Të përfshijmë dhe t’u japim zë individëve më të vlerë të shoqërisë shqiptare në procesin e vendim-marrjes sektoriale dhe në nivelet e tjera të administrimit.
  • Të gjenerojmë një nivel të ri përfaqësimi publik në sferën politike (ligjbërëse dhe ekzekutive) dhe të zgjerojmë demokracinë deliberative në nivel qëndror e vendor, duke rritur përgjegjshmërinë e palëve vendimarrëse.