Organizimi i Strukturës

Partia do të funksionojë mbi bazë strukturash të përshtatura për një demokraci sa më të thellë e përfaqësuese brenda organizatës. Këto struktura bazë të organizimit janë:

  • Selia Qëndore e Partisë – me Kryesinë e ADR
  • Degët Rajonale në 12 Qarqe –  me Kryesinë Rajonale
  • Qendrat sipas 61 Bashkive – me Kryesinë e Qendrësdhe
  • Njësitë Territoriale – një e tillë për cdo 3.000 banorë.

Kryesitë respektive përbëhen nga drejtuesit e niveleve poshtë tyre dhe një përfaqësues nga qendra. Kështu

  • Kryesia e ADR ka kryetarët e 12 degëve rajonale dhe kryetarin e partisë.
  • Kryesia e Degëve Rajonale (te Qarqeve) ka kryetarët e Qendrave administrative bashkiake që përfshihen në një rajon dhe një përfaqësues qendror
  • Kryesia qëndrore. Kryesia e Qendrës (bashkiake) ka si anëtarë kryetarët e Njësive Territoriale dhe një përfaqësues nga Dega Rajonale.

Përfaqësuesi nga niveli sipëror ndryshohet me rotacion cdo 3-4 muaj, për të penguar nepotizmin dhe për të gjallëruar veprimtaritë.