Organizimi i Anëtarësisë

Njësitë Territoriale, Qendrat (administrative) dhe Degët Rajonale (sipas Qarqeve) do të ushqejnë dhe menaxhojnë Rrjetet Rajonale të grupeve kryesore të organizimit të anëtarësisë:

 • Rrjetin e Rinisë (dedikuar votuesve që votojnë për herë të parë);
 • Rrjetin Rajonal të Specialistëve të Ekonomisë dhe Financave;
 • Rrjetin Rajonal të Specialistëve të Bujqësisë dhe Ushqimit;
 • Rrjetin Rajonal të Zhvillimit, Ndërtimit dhe Turizmit;
 • Rrjetin Rajonal të Specialistëve të Burimeve Natyrore;
 • Rrjetin Rajonal të Industrisë, Tregëtisë dhe Energjitikës;
 • Rrjetin Rajonal të Specialistëve të Shëndetësisë;
 • Rrjetin Rajonal të Specialistëve të Arsimit dhe Kulturës;
 • Rrjetin Rajonal të Grupeve në Nevojë
 • Rrjete që mund të krijohen në përgjigje të propozimeve të anëtarësisë.

Këto Rrjete Rajonale (në Qarqe) do të kenë në Selinë Qëndrore të ADR një Zyrë Mbështetëse (politike dhe logjistike). Ato do të veprojnë në nivel rajonal (qarku) ndërsa në nivel kombëtar ato do të përfaqësohen në TRYEZAT Kombëtare të fushave përkatëse.

Këto tryeza përpunojnë teza dhe zgjidhje konkrete që ADR dhe përfaqësuesit e saj kryesorë prezantojnë përpara publikut bashkë me drejtuesit e këtyre Tryezave.

Anëtarësia do të jetë e strukturuar në dy grupe:

 • Anëtarë aktivë
 • Anëtarë honorifikë (që kontribuojnë për zhvillimin e tezave sektoriale, pa të drejtë vote në parti)