• RIMODELIMI I SISTEMIT TË KONTROLLIT MBI PERFORMANCËN E ADMINISTRATËS NË PËRPUTHJE ME LIGJIN;
  • FUQIZIMI I MBËSHTETJES FINANCIARE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE, PËR NJË PERFORMANCË TË RE TË SAJ NË LUFTË ME KORRUPSIONIN;
  • ZVOGËLIMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE ME 20-25%;
  • KRIJIMI I NJË MJEDISI EKONOMIK E SHOQËROR MBËSHTETUR MBI BARAZINË PARA LIGJIT DHE TË DREJTËN;
  • EFEKTIVIZIM I REFORMËS NË DREJTËSI;

Ndërtimi i një sistemi të drejtë dhe mbi bazën e barazisë para ligjit, kërkon së pari realizimin e një lufte tërësore dhe pa kompromis kundër korrupsionit.

Hapi i parë në këtë aspect do të jetë Rimodelimi i Sistemit të Kontrollit mbi Performancën e Administratës në Përputhje me Ligjin.

Kjo do të nënkuptojë gjykimin dhe riformulimin e procedurave të shërbimeve të administratës, mbi afate të përcaktuara dhe me një system raportimi të gjurmueshëm, i cili I heq shansin administratës në cdo nivel të ushtrojë presion korruptiv dhe të pengojë zbatimin e ligjit në favor të qytetarëve/subjekteve.

Ky system, i cili do të rivizionojë kapacitetet profesionale të administratës, ngarkesën e punës dhe mënyrën e shërbimit – do të bashkërendohet me një process tjetër themelor:

  •  Administrata shqiptare do të paguhet me standarte europiane – mbi kushtin që prej sot e tutje detyra e saj është të ndalojë korrupsionin dhe ta luftojë atë;

Paga bazë e një punonjësi në administratë do të jetë 60.000 deri në 150.000 LEK ne muaj ndërsa numri i përgjithshëm i punonjësve publikë do të zvogëlohet me 20-25%, me synimin për të arritur në 125.000 punonjës shtetërorë.

Po ashtu publiku do të fuqizohet me sisteme raportimi të integruara në shërbimet administrative, në mënyrë që në kohë dhe me mjete të besueshme të denoncojë korrupsionin dhe shkeljet e ligjit – aty ku ato shfaqen. Sistemet e kontrollit do të mundësojnë integritetin e procesit vlerësues të cdo denoncimi.

Bordet qytetare dhe profesionale po ashtu do të kenë një rol të shtuar për të denoncuar në nivel institucional korrupsionin dhe pabarazinë përpara ligjit, duke garantuar krijimin e një mjedisi ekonomik e shoqëror të mbështetur mbi të drejtën.

I gjithë ky process do të kërkojë edhe efektivizimin e reformës në drejtësi dhe mbajtjen nën mbikqyrje të performancës së institucioneve të reja të drejtësisë.

Efektet e Pritshme:     Sipas sondazheve, firmat shqiptare deklarojnë një kosto informale të paktën 10% në marrëdhëniet e tyre me shtetin. Kjo do të thotë se sikur taksat dhe tatimet të mbesin në të njëjtin nivel, është e pritshme që ne të kemi të paktën 10 – 20% rritje të tyre në një vit fiskal dhe të paktën një buxhet shteti më shumë në harkun e një mandati qeverisës. Nëse marrim në konsideratë përmirësimin rrënjësor të perceptimit të funksionimit të shtetit, iniciativa private do të njohë nga ky ndryshim një vrull të ri dhe një motivim të qëndrueshëm, që nënkupton rritje të sipërmarrjes dhe një shkallë të re të pakrahasueshme të përmirësimit të parametrave ekonomiko-socialë.